Βυτία μεταφοράς

βυτία μεταφοράς γάλακτος

Τα MP Milk Transfer και MP CoolMilk Transfer για ψύξη με ρεύμα/γεννήτρια ή με κρύο νερό διασφαλίζουν τη μεταφορά του γάλακτος παντού. Πληρούν όλες τις ειδικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την ασφάλεια και τη διαφύλαξή του και εξασφαλίζουν τη διατήρηση της ποιότητάς του στο ακέραιο.